ID Dịch vụ Giá cho 1000 Tối thiểu Tối đa Mô tả
❖ YouTube Views
46 YouTube Views [Chất lượng tốt] [Max 10M] 🔥 $2.00 1000 10000000
57 YouTube Views | Không bảo hành | Nguồn bên ngoài | Tốc độ: 50k/ngày $0.59 1000 10000000
40 YouTube Views [Thời gian xem 5 đến 20 phút] [Max 1M] $2.40 1000 1000000
43 YouTube Views [Thời gian xem 8 đến 20 phút] [Max 1M] $3.30 1000 100000
❖ YouTube Unique Views
28 YouTube Unique Views [RAV™ - Real & Active Views] $3.20 1000 500000
29 YouTube Unique Views [RAV-GS™ - Real & Active Views] $3.20 1000 500000
❖ YouTube Views 4000H
34 YouTube Views 4000H [2H - 2DAY] ⭐🔥 $7.99 100 4000
❖ YouTube Live Stream / Premiere
30 YouTube Live Views [RAV™ - Real & Active Views] $3.70 1000 100000
31 YouTube Pre-Premiere Waitings [RAV™ - Real & Active Views] $3.70 1000 100000
❖ YouTube Likes
2 YouTube Likes [FAST - NO REFILL] $2.00 100 50000
52 YouTube Likes [S1 - MAX 30K] 🔥 $2.60 100 30000
3 YouTube Likes [INSTANT - NO REFILL] $3.31 100 35000
48 YouTube Likes [S2 - MAX 50K] 🔥 $5.90 100 50000
50 YouTube Likes [TỐT - MAX 25K] 🔥⚡ $5.50 100 35000
4 YouTube Likes [TỐT - MAX 85K] 🔥⚡ $5.40 100 85000
51 YouTube Likes [TỐT - MAX 100K] 🔥⚡ $8.50 100 100000
35 YouTube USA Likes [Có thể chạy ẨN] [5K] [R30] 💧 $8.50 100 5000
❖ YouTube Comments
5 YouTube Custom Comments [5K] [1H - 5K/DAY] $12.00 10 5000
❖ YouTube Shares
6 YouTube Shares [150K] [R∞] $1.40 1000 150000
7 YouTube Shares [250K] [R∞] $1.40 1000 250000
❖ YouTube Shares [ + Choose Referrer ]
8 YouTube Shares [Facebook] $1.00 100 10000
9 YouTube Shares [Twitter] $1.00 100 10000
10 YouTube Shares [Reddit] $1.00 100 10000
11 YouTube Shares [Pinterest] $1.00 100 10000
12 YouTube Shares [Linkedin] $1.00 100 10000
13 YouTube Shares [Odnoklassniki] $1.00 100 10000
14 YouTube Shares [Tumblr] $1.00 100 10000
15 YouTube Shares [Blogger] $1.00 100 10000
16 YouTube Shares [Vkontakte] $1.00 100 10000
17 YouTube Shares [Stumbleupon] $1.00 100 10000
❖ 🇻🇳 YouTube Vietnam Shares [ + Choose Referrer ]
18 Vietnam Shares [Facebook] $1.30 100 10000
19 Vietnam Shares [Twitter] $1.30 100 10000
20 Vietnam Shares [Reddit] $1.30 100 10000
21 Vietnam Shares [Pinterest] $1.30 100 10000
22 Vietnam Shares [Linkedin] $1.30 100 10000
23 Vietnam Shares [Odnoklassniki] $1.30 100 10000
24 Vietnam Shares [Tumblr] $1.30 100 10000
25 Vietnam Shares [Blogger] $1.30 100 10000
26 Vietnam Shares [Vkontakte] $1.30 100 10000
27 Vietnam Shares [Stumbleupon] $1.30 100 10000
Khác
53 YouTube Views [View từ mạng xã hội] [Max 100M] $1.30 1000 100000000
54 YouTube Views [TEST SEVER] $2.00 100 4000
56 VIP $500.00 100 100000