ID Dịch vụ Mức giá cho mỗi 1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa

YouTube Likes 🧡 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐀𝐋𝐄

187 ⚡ YouTube Likes | S5 $1.21 100 50 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 25k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
191 ⚡ YouTube Likes | S6 $1.16 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 50k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
2 ⚡ YouTube Likes | S1 $0.82 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~60 phút
⚡ Tốc độ trung bình 5.000+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
159 ⚡ YouTube Likes | S3 $0.94 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~30p
⚡ Tốc độ trung bình 5k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
186 ⚡ YouTube Likes | S4 $1.14 100 25 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 30k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
73 ⚡ YouTube Likes | S2 $1.06 100 500 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~60 phút
⚡ Tốc độ trung bình 10.000 - 20.000 likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
63 YouTube Comment Likes | S1 $1.04 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~60 phút
⚡ Tốc độ trung bình 5.000+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxx&lc=xxxxx
❌ Không bảo hành

➖ Link phải là link của bình luận cần chạy (nhấn vào thời gian bình luận rồi copy link)
➖ Hướng dẫn: https://imgur.com/UlvIlnR
45 YouTube Likes Tab Cộng Đồng | S1 $2.15 100 50 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~120 phút
⚡ Tốc độ trung bình 1.000+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.youtube.com/post/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Phần link điền link bài viết của TAB CỘNG ĐỒNG không phải link video (nhấn vào thời gian đăng của bài viết đó rồi copy link)
➖ Hướng dẫn: https://imgur.com/BvX88os
194 YouTube Likes Tab Cộng Đồng | S2 $1.15 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~120 phút
⚡ Tốc độ trung bình 10.000+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.youtube.com/post/xxxxx
♻️ Bảo hành: 30 ngày

➖ Phần link điền link bài viết của TAB CỘNG ĐỒNG không phải link video (nhấn vào thời gian đăng của bài viết đó rồi copy link)
➖ Hướng dẫn: https://imgur.com/BvX88os
139 YouTube Likes | Không bảo hành | S1 $0.16 100 5 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 10k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
140 YouTube Likes | Không bảo hành | S2 $0.26 100 5 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 2k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
141 YouTube Likes | Không bảo hành | S3 $0.32 100 5 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 50k+ likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.

YouTube Views | Ổn định

153 YouTube Views | Ổn định | S4 $1.11 1 000 100 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~5p
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Máy chủ ổn định
➖ Gần như không tụt views
➖ Views toàn thế giới

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
157 YouTube Views | Ổn định | S7 $1.17 1 000 10 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~5p
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Tốc độ ổn định
➖ Gần như không tụt views

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
147 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S1 $1.24 1 000 5 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 10000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Views đề xuất
➖ Có thể bị tụt 0 - 5% khi bị quét

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
148 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S2 $1.21 1 000 1 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 20000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Views đề xuất (chất lượng tốt)
➖ Quốc gia toàn thế giới
➖ Thời gian xem trung bình từ 45 đến 60 giây

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
149 YouTube Views | Ổn định | S1 $1.24 1 000 5 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 30000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Máy chủ ổn định
➖ Gần như không bị tụt views
➖ Nguồn views toàn thế giới
➖ Thời gian xem có thể lên đến 1 phút

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
150 YouTube Views + Likes | Ổn định | S2 $1.15 1 000 100 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~30p
⚡ Tốc độ trung bình 60000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Máy chủ ổn định
➖ Gần như không bị tụt views
➖ Nguồn trực tiếp và đề xuất
➖ Có thêm like cho video

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
151 YouTube Views | Nguồn video liên quan | S1 $1.16 1 000 150 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 50000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: 60 ngày

➖ Máy chủ ổn định
➖ Gần như không bị tụt views
➖ Nguồn video liên quan

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
152 YouTube Views | Ổn định | S3 $1.50 1 000 10 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 15000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Tốc độ ổn định
➖ Video phải bật chế độ cho phép nhúng và mở tất cả quốc gia

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
154 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S3 $2.08 1 000 10 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 5000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Views đề xuất
➖ Gần như không tụt views
➖ Thời gian xem có thể từ 20 giây đến 6 phút

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
155 YouTube Views | Ổn định | S5 $1.63 1 000 1 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~5p
⚡ Tốc độ trung bình 10000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Tốc độ ổn định
➖ Gần như không tụt views

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
156 YouTube Views | Ổn định | S6 $1.24 1 000 10 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 10000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: Trọn đời

➖ Tốc độ ổn định
➖ Nguồn đề xuất toàn thế giới

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.
158 YouTube Views | Nguồn đề xuất + Likes | S4 $1.30 1 000 1 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 50000+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
♻️ Bảo hành: 30 ngày

➖ Views đề xuất
➖ Video giới hạn độ tuổi và phát trực tiếp không được hỗ trợ
➖ Views đa số từ Ấn Độ, Tây Ban Nha...
➖ Thời gian xem từ 30s đến 50s

♦ Hệ thống không có bộ đếm riêng nên chỉ dựa vào số views bắt đầu và kết thúc trên video để tính views nên trong quá trình chạy views có views tự nhiên lẫn vào hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm.
♦ Không order cùng lúc nhiều dịch vụ trên một video.

YouTube Views | Giá hạt rẻ

160 YouTube Views | Không bảo hành | S5 $0.24 1 000 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 - 10h
⚡ Tốc độ trung bình 5k+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

➖ Có thể tụt đến 100% nếu bị quét.
➖ Không hỗ trợ trong mọi trường hợp nếu tụt hoặc thiếu (cân nhắc khi sử dụng)
143 YouTube Views | Không bảo hành | S1 $0.33 1 000 10 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 - 12h
⚡ Tốc độ trung bình 50k+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

➖ Có thể tụt đến 100% nếu bị quét.
➖ Không hỗ trợ trong mọi trường hợp nếu tụt hoặc thiếu (cân nhắc khi sử dụng)
144 YouTube Views | Không bảo hành | S2 $0.42 1 000 1 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 - 4h
⚡ Tốc độ trung bình 40k+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

➖ Có thể tụt đến 100% nếu bị quét.
➖ Không hỗ trợ trong mọi trường hợp nếu tụt hoặc thiếu (cân nhắc khi sử dụng)
145 YouTube Views | Không bảo hành | S3 $0.63 1 000 10 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 - 30 phút
⚡ Tốc độ trung bình 50k+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

➖ Có thể tụt đến 80% nếu bị quét.
➖ Không hỗ trợ trong mọi trường hợp nếu tụt hoặc thiếu (cân nhắc khi sử dụng)
146 YouTube Views | Không bảo hành | S4 $0.65 1 000 500 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 - 6h
⚡ Tốc độ trung bình 5k+ views 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

➖ Có thể tụt đến 50% nếu bị quét.
➖ Không hỗ trợ trong mọi trường hợp nếu tụt hoặc thiếu (cân nhắc khi sử dụng)

YouTube Views | Livestream

172 YouTube Live Stream Views | S1 $0.48 1 000 400 000
173 YouTube Live Stream Views | S2 $0.60 100 10 000
174 YouTube Live Stream Views | S3 $0.66 1 000 10 000 000
175 YouTube Live Stream Views | 30 phút $1.44 100 20 000
176 YouTube Live Stream Views | 60 phút $1.80 100 20 000

YouTube Views | Livestream | 100% người xem

177 YouTube Live Stream Views | 15 phút $1.26 100 20 000
178 YouTube Live Stream Views | 30 phút $2.46 100 20 000
179 YouTube Live Stream Views | 60 phút $3.77 100 20 000
180 YouTube Live Stream Views | 90 phút $5.02 100 20 000
181 YouTube Live Stream Views | 120 phút $6.28 100 20 000
182 YouTube Live Stream Views | 180 phút $7.53 100 20 000
183 YouTube Live Stream Views | 6 giờ $15.05 100 20 000
184 YouTube Live Stream Views | 12 giờ $30.10 100 20 000
185 YouTube Live Stream Views | 24 giờ $60.20 100 20 000

YouTube Comments

137 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S3 $7.32 10 100 000
⏱ Bắt đầu chạy: ~60p
⚡ Tốc độ trung bình 30.000+ comment 1 ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

➖ Quốc gia: Toàn thế giới
➖ Mỗi dòng là một bình luận

⚡ VÍ DỤ:
bình luận 1
bình luận 2
bình luận 3
..................

📝 Video của bạn phải đặt ở chế độ xem CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Mở cho tất cả quốc gia.
136 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S2 $8.13 1 10 000
⏱ Bắt đầu chạy: ~60p
⚡ Tốc độ trung bình 1.000+ comment 1 ngày
❌ Không bảo hành

➖ Quốc gia: Toàn thế giới
➖ Mỗi dòng là một bình luận

⚡ VÍ DỤ:
bình luận 1
bình luận 2
bình luận 3
..................

📝 Video của bạn phải đặt ở chế độ xem CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Mở cho tất cả quốc gia.
5 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S1 $7.18 5 5 000
⏱ Bắt đầu chạy: ~60p
⚡ Tốc độ trung bình 5.000+ comment 1 ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

➖ Quốc gia: Toàn thế giới
➖ Mỗi dòng là một bình luận

⚡ VÍ DỤ:
bình luận 1
bình luận 2
bình luận 3
..................

📝 Video của bạn phải đặt ở chế độ xem CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Mở cho tất cả quốc gia.
138 YouTube Comments | Ngẫu nhiên | S1 $7.80 10 50 000
⏱ Bắt đầu chạy: ~6h
⚡ Tốc độ trung bình 1.000+ comment 1 ngày
❌ Không bảo hành

➖ Quốc gia: Toàn thế giới
➖ Bình luận biểu tượng ngẫu nhiên

📝 Video của bạn phải đặt ở chế độ xem CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Mở cho tất cả quốc gia.

YouTube Subscribers

135 YouTube Subscribers | Nguồn ổn định | S1 $12.45 100 1 000 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 60p
⚡ Tốc độ trung bình 30+ subs 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.youtube.com/channel/###
♻️ Bảo hành: 30 ngày

➖ Kênh phải có ít nhất 1 video. Video phải bật cho phép nhúng

📝 Lưu ý: Phải mở HIỂN THỊ SỐ NGƯỜI ĐĂNG KÝ và k được chạy cho kênh 0 sub.
71 YouTube Subscribers | Nguồn ổn định | S2 $25.74 100 500 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 - 24h
⚡ Tốc độ trung bình 20+ subs 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.youtube.com/channel/###
♻️ Bảo hành: 30 ngày

➖ Kênh phải có ít nhất 1 video. Video phải bật cho phép nhúng

📝 Lưu ý: Phải mở HIỂN THỊ SỐ NGƯỜI ĐĂNG KÝ và k được chạy cho kênh 0 sub.
55 YouTube Subscribers [Max 100K] [500/Day] $22.00 100 500 000
⏱BẮT ĐẦU: ~ 5 phút
⚡TỐC ĐỘ: 500 mỗi ngày
♻️BẢO HÀNH: Không
⛔️NÚT HUỶ: Không
❌KHÔNG HUỶ VÀ KHÔNG HOÀN TIỀN với bất kỳ lý do nào.


📝Lưu ý:
♦ Định dạng liên kết: https://www.youtube.com/channel/###
♦ Không chạy cho kênh trắng 0 sub.
♦ Note: Bạn nên mở hiển thị số người đăng ký hiện tại của kênh.

YouTube Shares

6 YouTube Shares [150K] [R∞] $1.47 1 000 150 000
☄ YouTube Shares [150K] [R∞]
★ WorldWide Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

⏱ Bắt đầu chạy: ~60 phút
⚡ Tốc độ trung bình 1.500+ shares 1 ngày
☔ Bảo hành: TRỌN ĐỜI

Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI đơn hàng mới có thể chạy.

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
7 YouTube Shares [250K] [R∞] $1.47 1 000 250 000
☄ YouTube Shares [250K] [R∞]
★ WorldWide Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

⏱ Bắt đầu chạy: ~60 phút
⚡ Tốc độ trung bình 3.000+ shares 1 ngày
☔ Bảo hành: TRỌN ĐỜI

Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI đơn hàng mới có thể chạy.

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn

YouTube Shares | Quốc gia

101 🇻🇳 YouTube Shares [Vietnam] $1.72 100 100 000
★ Vietnam Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 200+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
89 🇺🇸 YouTube Shares [USA] $1.72 100 100 000
★ US Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 50+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
90 🇰🇷 YouTube Shares [South Korea] $1.72 100 100 000
★ South Korea Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 50+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
102 🇯🇵 YouTube Shares [Japan] $1.72 100 100 000
★ Japan Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 150+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
92 🇬🇧 YouTube Shares [UK] $1.72 100 100 000
★ UK Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 100+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
97 🇩🇪 YouTube Shares [Germany] $1.72 100 100 000
★ Germany Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 100+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
100 🇷🇺 YouTube Shares [Russia] $1.72 100 100 000
★ Russia Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 100+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
95 🇵🇱 YouTube Shares [Poland] $1.72 100 100 000
★ Poland Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 100+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
96 🇷🇴 YouTube Shares [Romania] $1.72 100 100 000
★ Romania Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 150+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
98 🇧🇷 YouTube Shares [Brazil] $1.72 100 100 000
★ Brazil Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 100+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ
99 🇺🇦 YouTube Shares [Ukraine] $1.72 100 100 000
★ Ukraine Social Shares
☆ Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa!

☑ SEO độc đáo & tự nhiên cho video của bạn
☑ Trợ giúp xếp hạng
☑ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS
☑ Đảm bảo trọn đời - Không bị sụt giảm

⚡ Tốc độ 150+ lượt chia sẻ mỗi ngày

♦ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

YouTube Shares | Chọn nguồn

8 YouTube Shares [Facebook] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Facebook

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
9 YouTube Shares [Twitter] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Twitter

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
10 YouTube Shares [Reddit] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Reddit

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
11 YouTube Shares [Pinterest] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Pinterest

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
12 YouTube Shares [Linkedin] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Linkedin

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
13 YouTube Shares [Odnoklassniki] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Odnoklassniki

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
14 YouTube Shares [Tumblr] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Tumblr

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
15 YouTube Shares [Blogger] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Blogger

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
16 YouTube Shares [Vkontakte] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Vkontakte

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn
17 YouTube Shares [Stumbleupon] $0.78 100 500 000
🌐 Chia sẻ trên mạng xã hội từ Stumbleupon

✔ SEO độc đáo và tự nhiên cho video của bạn
✔ Giúp xếp hạng
✔ An toàn khi sử dụng! KHÔNG có phương pháp SPAM / BOTS

🔒 Bảo hành trọn đời
⚡ Tốc độ hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày

✏ Định dạng liên kết: URL video đầy đủ

🔎 Báo cáo YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72h kèm theo kết quả chia sẻ của bạn

TikTok Likes

123 TikTok Likes | S1 $2.44 10 1 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~60p
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
❌ Bảo hành: Không
124 TikTok Likes | S2 $0.33 10 500 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~2h
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
❌ Bảo hành: Không
125 TikTok Likes | S3 $0.69 10 10 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 2h
⚡ Tốc độ trung bình 2000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
❌ Bảo hành: Không
126 TikTok Likes | Hỗn hợp | S1 $0.54 100 50 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h đến 24h
⚡ Tốc độ trung bình 500+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
127 TikTok Likes | Hỗn hợp | S2 $0.56 100 40 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
128 TikTok Likes | Hỗn hợp | S3 $0.49 100 50 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
129 TikTok Likes | Hỗn hợp | S4 $0.39 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
130 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S1 $2.44 100 1 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 5000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
131 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S2 $0.47 50 49 988
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~24h
⚡ Tốc độ trung bình 1000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
132 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S3 $0.54 100 50 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 5000+ like/1h (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày
133 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S4 $2.60 100 100 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~1h
⚡ Tốc độ trung bình 10000+ like 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: Full URL
♻️ Bảo hành: 30 ngày

TikTok Followers

121 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S1 $7.61 100 60 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 2k+ followers 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.tiktok.com/@user
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📝 Lưu ý: Quốc gia các follow là tổng hợp, tất cả các nước trên thế giới.
122 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S2 $11.05 100 500 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~10p
⚡ Tốc độ trung bình 5k+ followers 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.tiktok.com/@user
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📝 Lưu ý: Quốc gia các follow là tổng hợp, tất cả các nước trên thế giới.
77 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S3 $2.94 10 200 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 đến 24h
⚡ Tốc độ trung bình 8k+ followers 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.tiktok.com/@user
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📝 Lưu ý: Quốc gia các follow là tổng hợp, tất cả các nước trên thế giới.
75 TikTok Followers | Hỗn hợp | S1 $4.68 100 70 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~60p
⚡ Tốc độ trung bình 500+ followers 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.tiktok.com/@user
❌ Bảo hành: Không

📝 Lưu ý: Quốc gia các follow là tổng hợp, tất cả các nước trên thế giới.
76 TikTok Followers | Hỗn hợp | S2 $4.16 100 20 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): 0 đến 24h
⚡ Tốc độ trung bình 10k+ followers 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://www.tiktok.com/@user
❌ Bảo hành: Không

📝 Lưu ý: Quốc gia các follow là tổng hợp, tất cả các nước trên thế giới.

Khác

161 YouTube Likes | S1 $1.16 100 10 000
190 YouTube Likes | S2 $0.82 10 100 000
189 YouTube Likes | SV $0.10 10 10 000
162 Test API (TikTok Like) $0.36 100 50 000
119 Test API (TikTok Like) 2 $0.29 100 50 000
⏱ Bắt đầu chạy (ước tính): ~60 phút
⚡ Tốc độ trung bình 10.000 likes 1 ngày (có thể ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thời điểm quá tải hệ thống)
🔗 Link mẫu: https://youtu.be/xxxxx
❌ Không bảo hành

📝 Lưu ý: Video phải CÔNG KHAI hoặc KHÔNG CÔNG KHAI. Để hiện số likes đơn hàng mới có thể chạy. Nếu trong quá trình chạy video ẩn likes hoặc riêng tư video đơn hàng sẽ lỗi và không hoàn tiền.
192 YouTube Likes | STEST 1 $0.39 100 10 000
193 YouTube Likes | STEST 2 $0.16 100 5 000