ID Dịch vụ Giá cho 1000 Tối thiểu Tối đa Mô tả
❖ YouTube Video/Shorts Views
117 YouTube Views | Nguồn đề xuất | Bảo hành 60 ngày 1.03 1000 30000000
116 YouTube Views | Nguồn đề xuất và duyệt tính năng | Không bảo hành 0.94 1000 150000
46 YouTube Views | Chất lượng ổn định | Không tụt views 2.09 500 100000000
28 YouTube Unique Views | Quảng cáo trực tiếp 3.77 1000 500000
29 YouTube Unique Views | Quảng cáo chuyển hướng từ Google 3.64 1000 500000
❖ YouTube Views 4000H
34 YouTube Views 4000H | Video dài trên 1 tiếng | Bảo hành 30 ngày 9.57 200 4000
❖ YouTube Live Stream / Premiere
60 YouTube Live Stream Views | 100 - 300 mắt live trong 24 GIỜ 4.25 1000 3000
30 YouTube Live Stream Views | Người dùng thật + Tương tác 4.08 1000 100000
31 YouTube Pre-Premiere | Người dùng thật + Tương tác 3.90 1000 100000
❖ YouTube Likes
65 ⚡ YouTube Likes | Nhanh ổn định | S6 1.60 100 100000
2 YouTube Likes | Tốc độ: Trung bình | S1 0.99 100 50000
73 ⚡ YouTube Likes | Ổn định ~20k/ngày | S9 1.30 100 100000
70 ⚡ YouTube Likes | Nhanh ổn định | S8 1.40 10 50000
50 YouTube Likes | Nguồn ổn định | S4 5.50 100 50000
4 YouTube Likes | Nguồn ổn định | S5 6.40 100 85000
35 YouTube USA Likes | S1 7.00 100 5000
63 YouTube Comment Likes | UPVOTES | S1 1.41 100 30000
45 YouTube Likes Tab Cộng Đồng | S1 4.06 100 100000
❖ YouTube Comments
5 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S1 9.21 10 5000
❖ YouTube Subscribers
68 YouTube Subscribers | Không bảo hành | S1 5.46 100 15000
71 YouTube Subscribers | Tốc độ: ~20/ngày | S2 28.08 10 2000
❖ YouTube Shares
6 YouTube Shares [150K] [R∞] 1.43 1000 150000
7 YouTube Shares [250K] [R∞] 1.43 1000 250000
❖ YouTube Shares | Quốc gia
101 🇻🇳 YouTube Shares [Vietnam] 2.28 100 10000
89 🇺🇸 YouTube Shares [USA] 2.28 100 10000
90 🇰🇷 YouTube Shares [South Korea] 2.28 100 10000
102 🇯🇵 YouTube Shares [Japan] 2.28 100 10000
92 🇬🇧 YouTube Shares [UK] 2.28 100 10000
97 🇩🇪 YouTube Shares [Germany] 2.28 100 10000
100 🇷🇺 YouTube Shares [Russia] 2.28 100 10000
95 🇵🇱 YouTube Shares [Poland] 2.28 100 10000
96 🇷🇴 YouTube Shares [Romania] 2.28 100 10000
98 🇧🇷 YouTube Shares [Brazil] 2.28 100 10000
99 🇺🇦 YouTube Shares [Ukraine] 2.28 100 10000
❖ YouTube Shares | Chọn nguồn
8 YouTube Shares [Facebook] 1.02 100 10000
9 YouTube Shares [Twitter] 1.02 100 10000
10 YouTube Shares [Reddit] 1.02 100 10000
11 YouTube Shares [Pinterest] 1.02 100 10000
12 YouTube Shares [Linkedin] 1.02 100 10000
13 YouTube Shares [Odnoklassniki] 1.02 100 10000
14 YouTube Shares [Tumblr] 1.02 100 10000
15 YouTube Shares [Blogger] 1.02 100 10000
16 YouTube Shares [Vkontakte] 1.02 100 10000
17 YouTube Shares [Stumbleupon] 1.02 100 10000
❖ 🇻🇳 YouTube Vietnam Shares | Chọn nguồn
18 Vietnam Shares [Facebook] 1.29 100 10000
19 Vietnam Shares [Twitter] 1.29 100 10000
20 Vietnam Shares [Reddit] 1.29 100 10000
21 Vietnam Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
22 Vietnam Shares [Linkedin] 1.29 100 10000
23 Vietnam Shares [Odnoklassniki] 1.29 100 10000
24 Vietnam Shares [Tumblr] 1.29 100 10000
25 Vietnam Shares [Blogger] 1.29 100 10000
26 Vietnam Shares [Vkontakte] 1.29 100 10000
27 Vietnam Shares [Stumbleupon] 1.29 100 10000
❖ 🇺🇸 YouTube USA Shares | Chọn nguồn
79 USA Shares [Facebook] 1.29 100 10000
80 USA Shares [Twitter] 1.29 100 10000
81 USA Shares [Reddit] 1.29 100 10000
82 USA Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
83 USA Shares [Linkedin] 1.29 100 10000
84 USA Shares [Odnoklassniki] 1.29 100 10000
85 USA Shares [Tumblr] 1.29 100 10000
86 USA Shares [Blogger] 1.29 100 10000
87 USA Shares [Vkontakte] 1.29 100 10000
88 USA Shares [Stumbleupon] 1.29 100 10000
❖ 🇰🇷 YouTube South-Korea Shares | Chọn nguồn
103 South Korea Shares [Facebook] 1.29 100 10000
104 South Korea Shares [Twitter] 1.29 100 10000
105 South Korea Shares [Reddit] 1.29 100 10000
106 South Korea Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
107 South Korea Shares [Linkedin] 1.29 100 10000
108 South Korea Shares [Tumblr] 1.29 100 10000
109 South Korea Shares [Blogger] 1.29 100 10000
❖ 🇯🇵 YouTube Japan Shares | Chọn nguồn
110 Japan Shares [Facebook] 1.29 100 10000
111 Japan Shares [Twitter] 1.29 100 10000
112 Japan Shares [Reddit] 1.29 100 10000
113 Japan Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
114 Japan Shares [Blogger] 1.29 100 10000
❖ TikTok Followers
75 TikTok Followers | Hỗn hợp | S1 0.89 100 70000
76 TikTok Followers | Hỗn hợp | S2 0.46 100 100000
77 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S3 4.16 100 200000
Khác
115 YouTube Pre-Premiere | Chờ công chiếu [BOT] 1.63 5000 5000