ID Dịch vụ Giá cho 1000 Tối thiểu Tối đa Mô tả
YouTube Likes 🧡 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐀𝐋𝐄
139 YouTube Likes | Không bảo hành | S1 0.29 100 50000
140 YouTube Likes | Không bảo hành | S2 0.39 100 100000
119 ⚡ YouTube Likes | S2 0.60 100 100000
2 ⚡ YouTube Likes | S1 0.99 100 50000
73 ⚡ YouTube Likes | Ổn định ~20k/ngày | S9 1.02 100 100000
141 YouTube Likes | Không bảo hành | S3 0.42 100 100000
142 YouTube Likes | Không bảo hành | S4 0.72 100 500000
65 ⚡ YouTube Likes | Nhanh ổn định | S6 1.60 100 100000
70 ⚡ YouTube Likes | Nhanh ổn định | S8 1.40 10 40000
63 YouTube Comment Likes | UPVOTES | S1 1.37 100 100000
45 YouTube Likes Tab Cộng Đồng | S1 2.47 200 5000
YouTube Views | Ổn định
147 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S1 0.68 1000 500000
148 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S2 0.72 1000 200000
149 YouTube Views | Ổn định | S1 0.76 1000 5000000
150 YouTube Views + Likes | Ổn định | S2 0.78 1000 1000000
151 YouTube Views | Nguồn video liên quan | S1 0.84 1000 150000
152 YouTube Views | Ổn định | S3 0.85 1000 1000000
153 YouTube Views | Ổn định | S4 0.89 1000 1000000
154 YouTube Views | Nguồn đề xuất | S3 0.91 1000 10000000
155 YouTube Views | Ổn định | S5 0.94 1000 100000000
156 YouTube Views | Ổn định | S6 0.94 1000 10000000
157 YouTube Views | Ổn định | S7 0.97 1000 10000000
158 YouTube Views | Nguồn đề xuất + Likes | S4 0.98 1000 700000
YouTube Views | Giá hạt rẻ
143 YouTube Views | Không bảo hành | S1 0.33 1000 10000
144 YouTube Views | Không bảo hành | S2 0.38 1000 80000
145 YouTube Views | Không bảo hành | S3 0.52 1000 10000000
146 YouTube Views | Không bảo hành | S4 0.65 1000 500000
YouTube Views | Livestream
60 YouTube Live Stream Views | 100 - 300 mắt live trong 24 GIỜ 4.18 1000 1000
30 YouTube Live Stream Views | Người dùng thật + Tương tác 4.04 1000 100000
31 YouTube Pre-Premiere | Người dùng thật + Tương tác 4.04 1000 100000
YouTube Comments
137 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S3 7.32 10 100000
136 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S2 6.50 10 1000
5 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S1 9.21 5 5000
138 YouTube Comments | Ngẫu nhiên | S1 9.75 10 5000
YouTube Subscribers
135 YouTube Subscribers | Nguồn ổn định | S1 21.13 100 100000
71 YouTube Subscribers | Nguồn ổn định | S2 25.74 100 2000
68 YouTube Subscribers | Không bảo hành | S1 5.18 100 100000
55 YouTube Subscribers [Max 100K] [500/Day] 22.00 100 100000
YouTube Shares
6 YouTube Shares [150K] [R∞] 1.41 1000 150000
7 YouTube Shares [250K] [R∞] 1.41 1000 250000
YouTube Shares | Quốc gia
101 🇻🇳 YouTube Shares [Vietnam] 1.72 100 10000
89 🇺🇸 YouTube Shares [USA] 1.72 100 10000
90 🇰🇷 YouTube Shares [South Korea] 1.72 100 10000
102 🇯🇵 YouTube Shares [Japan] 1.72 100 10000
92 🇬🇧 YouTube Shares [UK] 1.72 100 10000
97 🇩🇪 YouTube Shares [Germany] 1.72 100 10000
100 🇷🇺 YouTube Shares [Russia] 1.72 100 10000
95 🇵🇱 YouTube Shares [Poland] 1.72 100 10000
96 🇷🇴 YouTube Shares [Romania] 1.72 100 10000
98 🇧🇷 YouTube Shares [Brazil] 1.72 100 10000
99 🇺🇦 YouTube Shares [Ukraine] 1.72 100 10000
YouTube Shares | Chọn nguồn
8 YouTube Shares [Facebook] 1.11 100 10000
9 YouTube Shares [Twitter] 1.11 100 10000
10 YouTube Shares [Reddit] 1.11 100 10000
11 YouTube Shares [Pinterest] 1.11 100 10000
12 YouTube Shares [Linkedin] 1.11 100 10000
13 YouTube Shares [Odnoklassniki] 1.11 100 10000
14 YouTube Shares [Tumblr] 1.11 100 10000
15 YouTube Shares [Blogger] 1.11 100 10000
16 YouTube Shares [Vkontakte] 1.11 100 10000
17 YouTube Shares [Stumbleupon] 1.11 100 10000
🇻🇳 YouTube Vietnam Shares | Chọn nguồn
18 Vietnam Shares [Facebook] 1.29 100 10000
19 Vietnam Shares [Twitter] 1.29 100 10000
20 Vietnam Shares [Reddit] 1.29 100 10000
21 Vietnam Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
22 Vietnam Shares [Linkedin] 1.29 100 10000
23 Vietnam Shares [Odnoklassniki] 1.29 100 10000
24 Vietnam Shares [Tumblr] 1.29 100 10000
25 Vietnam Shares [Blogger] 1.29 100 10000
26 Vietnam Shares [Vkontakte] 1.29 100 10000
27 Vietnam Shares [Stumbleupon] 1.29 100 10000
🇺🇸 YouTube USA Shares | Chọn nguồn
79 USA Shares [Facebook] 1.29 100 10000
80 USA Shares [Twitter] 1.29 100 10000
81 USA Shares [Reddit] 1.29 100 10000
82 USA Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
83 USA Shares [Linkedin] 1.29 100 10000
84 USA Shares [Odnoklassniki] 1.29 100 10000
85 USA Shares [Tumblr] 1.29 100 10000
86 USA Shares [Blogger] 1.29 100 10000
87 USA Shares [Vkontakte] 1.29 100 10000
88 USA Shares [Stumbleupon] 1.29 100 10000
🇰🇷 YouTube South-Korea Shares | Chọn nguồn
103 South Korea Shares [Facebook] 1.29 100 10000
104 South Korea Shares [Twitter] 1.29 100 10000
105 South Korea Shares [Reddit] 1.29 100 10000
106 South Korea Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
107 South Korea Shares [Linkedin] 1.29 100 10000
108 South Korea Shares [Tumblr] 1.29 100 10000
109 South Korea Shares [Blogger] 1.29 100 10000
🇯🇵 YouTube Japan Shares | Chọn nguồn
110 Japan Shares [Facebook] 1.29 100 10000
111 Japan Shares [Twitter] 1.29 100 10000
112 Japan Shares [Reddit] 1.29 100 10000
113 Japan Shares [Pinterest] 1.29 100 10000
114 Japan Shares [Blogger] 1.29 100 10000
TikTok Likes
123 TikTok Likes | S1 2.54 10 1000
124 TikTok Likes | S2 0.61 100 100000
125 TikTok Likes | S3 0.66 100 20000
126 TikTok Likes | Hỗn hợp | S1 0.94 100 100000
127 TikTok Likes | Hỗn hợp | S2 0.47 50 500000
128 TikTok Likes | Hỗn hợp | S3 0.94 100 100000
129 TikTok Likes | Hỗn hợp | S4 0.86 100 5000
130 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S1 2.34 100 1000
131 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S2 0.78 10 250000
132 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S3 0.25 10 500000
133 TikTok Likes | Nguồn ổn định | S4 3.74 100 100000
TikTok Followers
121 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S1 8.45 100 100000
122 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S2 8.78 100 50000
77 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S3 4.16 100 200000
75 TikTok Followers | Hỗn hợp | S1 1.04 100 70000