ID Dịch vụ Giá cho 1000 Tối thiểu Tối đa Mô tả
❖ YouTube Video/Shorts Views
72 YouTube Views | Nguồn đề xuất + Trang chủ + Tìm kiếm | Thời gian xem ~10 phút 1.80 1000 20000
58 YouTube Views | Nguồn đề xuất và duyệt tính năng | Bảo hành 30 ngày 1.30 1000 100000
46 YouTube Views | Chất lượng ổn định | Không tụt views 2.09 1000 100000000
40 YouTube Views | Thời gian xem 5 đến 20 phút | Không tụt views 2.42 1000 1000000
43 YouTube Views | Thời gian xem 3 đến 10 phút | Bảo hành 30 ngày 2.73 1000 100000
28 YouTube Unique Views | Quảng cáo trực tiếp 3.64 1000 500000
29 YouTube Unique Views | Quảng cáo chuyển hướng từ Google 3.51 1000 500000
❖ YouTube Views 4000H
34 YouTube Views 4000H | Video dài trên 1 tiếng | Bảo hành 30 ngày 7.79 100 4000
❖ YouTube Live Stream / Premiere
60 YouTube Live Stream Views | 100 - 300 mắt live trong 24 GIỜ 4.25 1000 3000
61 YouTube Live Stream Views | 100 - 300 mắt live trong 7 NGÀY 25.92 1000 2000
62 YouTube Live Stream Views | 100 - 300 mắt live trong 30 NGÀY 115.20 1000 2000
30 YouTube Live Stream Views | Người dùng thật + Tương tác 3.87 1000 100000
31 YouTube Pre-Premiere | Người dùng thật + Tương tác 3.87 1000 100000
❖ YouTube Likes
65 ⚡ YouTube Likes | Nhanh ổn định | S6 1.50 100 100000
73 ⚡ YouTube Likes | Ổn định ~20k/ngày | S9 1.45 100 100000
2 YouTube Likes | Tốc độ: Trung bình | S1 1.00 100 50000
70 ⚡ YouTube Likes | Nhanh ổn định | S8 1.40 100 30000
50 YouTube Likes | Nguồn ổn định | S4 5.50 100 50000
4 YouTube Likes | Nguồn ổn định | S5 6.40 100 85000
35 YouTube USA Likes | S1 7.00 100 5000
63 YouTube Comment Likes | UPVOTES | S1 1.60 100 30000
45 YouTube Likes Tab Cộng Đồng | S1 5.20 100 100000
❖ YouTube Comments
5 YouTube Comments | Tùy chỉnh | S1 9.21 10 5000
❖ YouTube Subscribers
68 YouTube Subscribers | Không bảo hành | S1 4.00 100 2000
71 YouTube Subscribers | Tốc độ: ~20/ngày | S2 28.00 10 2000
❖ YouTube Shares
6 YouTube Shares [150K] [R∞] 1.40 1000 150000
7 YouTube Shares [250K] [R∞] 1.40 1000 250000
❖ YouTube Shares | Chọn nguồn
8 YouTube Shares [Facebook] 1.00 100 10000
9 YouTube Shares [Twitter] 1.00 100 10000
10 YouTube Shares [Reddit] 1.00 100 10000
11 YouTube Shares [Pinterest] 1.00 100 10000
12 YouTube Shares [Linkedin] 1.00 100 10000
13 YouTube Shares [Odnoklassniki] 1.00 100 10000
14 YouTube Shares [Tumblr] 1.00 100 10000
15 YouTube Shares [Blogger] 1.00 100 10000
16 YouTube Shares [Vkontakte] 1.00 100 10000
17 YouTube Shares [Stumbleupon] 1.00 100 10000
❖ 🇻🇳 YouTube Vietnam Shares | Chọn nguồn
18 Vietnam Shares [Facebook] 1.30 100 10000
19 Vietnam Shares [Twitter] 1.30 100 10000
20 Vietnam Shares [Reddit] 1.30 100 10000
21 Vietnam Shares [Pinterest] 1.30 100 10000
22 Vietnam Shares [Linkedin] 1.30 100 10000
23 Vietnam Shares [Odnoklassniki] 1.30 100 10000
24 Vietnam Shares [Tumblr] 1.30 100 10000
25 Vietnam Shares [Blogger] 1.30 100 10000
26 Vietnam Shares [Vkontakte] 1.30 100 10000
27 Vietnam Shares [Stumbleupon] 1.30 100 10000
❖ TikTok Followers
75 TikTok Followers | Hỗn hợp | S1 0.89 100 70000
76 TikTok Followers | Hỗn hợp | S2 0.46 100 100000
77 TikTok Followers | Nguồn ổn định | S3 4.16 100 200000
Khác
64 YouTube Dislikes | Hỗn hợp | S1 6.00 100 25000
69 YouTube Dislikes | Hỗn hợp | S2 12.00 100 10000
74 TikTok Followers | Có tương tác | S1 7.67 500 10000